O nás

Dobrovoľný hasičský zbor Zborov sa delí na dve časti. DHZ (Dobrovoľný hasičský zbo) a DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce).

V úvode si vysvetlíme, čo jednotlive označenia znamenajú.

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

  • Zaoberá sa protipožiarnou prevenciou a výchovou pri predchádzaní požiarmi,
  • Výchovou deti a mládeže
  • spoluprácou so samosprávou a právnickými osobami
  • verejno-prospešnou a kultúrnou činnosťou
  • zveľaďovaním dedičstva a histórie požiarnej ochrany

DHZ sa skladá z výboru – Predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, preventivár, strojník, referent mládeže, strojník a ďalší členovia podľa návrhu a potreby DHZ.

Členom DHZ môže byť ktokoľvek.

Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor obce – laicky povedané je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá predovšetkým z členov DHZ, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach.

Podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, §15 ods. 1 písmeno b, Obec má povinnosť zriadiť DHZO na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Obec nemusí zriadiť DHZO, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500.Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný DHZO po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje DHZO alebo nemá spoločne zriadený DHZO, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

  • Členom DHZO môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony.
  • Každý člen DHZO musí absolvovať základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín, ktorú vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
  • Základná príprava členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí zriaďovateľ.
  • Veliteľa DHZO vymenúva a odvoláva obec, členov DHZO schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zloženie DHZO – veliteľ jednotky, veliteľ družstva (technik špecialista odbornej služby), technik strojník, starší hasič, hasič

Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce zaradzuje do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v kategorizácií A1,A,B,C,D

Jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce Zborov je podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek zaradená v kategórií B.

V časti kontakty nájdete mena a telefónne čísla pre ohlasovanie požiarov a iných mimoriadných udalosti.

Pre zvolávanie členov k mimoriadným udalostiam nám slúži zvolávací systém FIREPORT.

História zboru


Zborov bol v 19. storočí sídlom samosprávneho Makovického okresu a z tohto dôvodu aj vytvorená župná hasičská organizácia v r. 1894 nadväzovala na toto usporiadanie.

V Zborove bolo sídlo Makovickej okresnej hasičskej organizácie na čele s hasičským dozorcom Karolom Tostom, miestnym statkárom. Pod okresnú organizáciu patrila XXXIII. Zborovská stotina s veliteľom Dionýzom Barnom. Súčasťou stotiny bola hasičská čata, ktorej velil učiteľ Adolf Fedáš.

Po vzniku Československej republiky mal miestny notár Vojtech Kopčák v r. 1924 snahu založiť hasičský zbor, ale pre nepochopenie občanov k tomu nedošlo. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený 30. júla 1929 na valnom zhromaždení z opätovnej iniciatívy Vojtecha Kopčáka, ktorý sa stal aj prvým veliteľom.

Pri založení mal zbor ručnú dvojkolesovú striekačku, 60 m hadíc a 2 plátené vedrá. V r. 1933 obec zakúpila šesťvalcovú motorovú striekačku od firmy Hrček a Neugebauer z Brna za 40 tis. Kč. V tom čase mal už zbor 26 členov a nového veliteľa Vladimíra Kováča. Veľmi nepriaznivo do rozvoja Zborova zasiahlo niekoľko požiarov. Tesne pred 1. svet. vojnou dňa 25. apríla 1914 vypukol rozsiahly požiar, ktorý okrem niekoľkých rodinných domov zničil aj strechu kostola. Pred útokom ruských vojsk. Dňa 25. marca 1915, založili rakúsko-uhorské jednotky požiar, pri ktorom zhorelo 340 domov, takmer celý Zborov, Červený kohút napáchal veľa škôd aj neskôr. Dňa 29. novembra 1935 zhorel celý východný rad domov Medzi Sklepikami. Celková škoda bola 136 tis. Kčs. Po skončení 2. svetovej vojny DHZ naďalej plnil svoje dôležité poslanie a aktívne sa zapájal do spoločenského života v obci. V septembri 1947 boli schválené nové stanovy zboru, ktorý mal vtedy 14 členov. Zboru velil Ján Majcher. V r. 1954 došlo k zmenám vo výbore. Do funkcie predsedu bol zvolený Jozef Kováč, za veliteľa Pavol Velgos. V nasledujúcich 50 rokoch do funkcie predsedu zboru boli zvolení Fabián Rimarčík, Blažej Geffert (viac ako 20 rokov), Ján Gulák, Milan Železný, Dušan Velgos, František Vasiliak, Štefan Fintor, Stanislav Geffert a Lukaš Varešinský. Funkciu veliteľov zboru vykonávali Ladislav Kenderka, Ján Kanský, Juraj Čegiň, Ján Kaňuch, Ferdinad Bašista a Lukáš Varešinský. Veľa poctivej práce na svojom úseku vykonali aj ďalší členovia výboru, napríklad preventivári Michal Korba, Milan Železný, Jozef Žofčin. O zverenú techniku sa starali strojníci Ladislav Skurka, Adolf Rondzík, Ján Zapach a Ján Trojanovič.

v roku 1983 bola začatá výstavba novej požiarnej zbrojnice. Dnes zbor sídli v zrekonštruovanej zbrojnici.

v roku 1988 bola zboru udelená medaila Za príkladnú prácu,

v roku 2002 Za zásluhy, v roku 2009 Za mimoriadne zásluhy

v roku 2014 bola zboru udelená Čestná zástava DPO SR

v roku 2015 (30. augusta) nám bolo odovzdané zrepasované zásahové vozidlo Tatra 815 CAS 32

v roku 2017 bol Jurajovi Čegiňovi udelený titul Zaslúžilý člen DPO SR.

v roku 2018 nám bol odovzdaný protipovodňový vozík

v roku 2021 nám bolo odovzdané nové zásahové vozidlo Iveco Daily CAS 15

Výbor zboru DHZ


Predseda: Štefan Fintor

Podpredseda: Rastislav Varjan

Tajomník: Vladimír Kohút

Pokladník: Dušan Velgos

Preventivár:

Referent mládeže: Vladimír Kohút

Strojník: Martin Gutt

Členovia výboru: Stanislav Geffert, Martin Host, Martin Kohút, Matej Šarišský

Ako sa stať členom

Sme jedná veľká partia, ktorá sa nikdy nenudí! 🙂

Pridaj sa k nám!


V prípade záujmu o členstvo v DHZ Zborov nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru, mailom, telefonicky alebo po dohode osobne. Ozveme sa Vám v čo najkratšej dobe.


v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany DHZ Zborov, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.
čítaj viac o spracovaní osobných údajov

Odoslaním kontaktného formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov