Rozdiel medzi DHZ a DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor Zborov sa delí na dve časti. DHZ (Dobrovoľný hasičský zbo) a DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce).

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor je základnou organizačnou jednotkou organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

  • Zaoberá sa protipožiarnou prevenciou a výchovou pri predchádzaní požiarmi,
  • Výchovou deti a mládeže
  • spoluprácou so samosprávou a právnickými osobami
  • verejno-prospešnou a kultúrnou činnosťou
  • zveľaďovaním dedičstva a histórie požiarnej ochrany

DHZ sa skladá z výboru – Predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, preventivár, strojník, referent mládeže, strojník a ďalší členovia podľa návrhu a potreby DHZ.

Členom DHZ môže byť ktokoľvek.

Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor obce – laicky povedané je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá predovšetkým z členov DHZ, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach.

Podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, §15 ods. 1 písmeno b, Obec má povinnosť zriadiť DHZO na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Obec nemusí zriadiť DHZO, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500.Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný DHZO po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje DHZO alebo nemá spoločne zriadený DHZO, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

  • Členom DHZO môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony.
  • Každý člen DHZO musí absolvovať základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín, ktorú vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.
  • Základná príprava členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí zriaďovateľ.
  • Veliteľa DHZO vymenúva a odvoláva obec, členov DHZO schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zloženie DHZO – veliteľ jednotky, veliteľ družstva (technik špecialista odbornej služby), technik strojník, starší hasič, hasič

Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce zaradzuje do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v kategorizácií A1,A,B,C,D

Jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce Zborov je podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek zaradená v kategórií B.

V časti kontakty nájdete mena a telefónne čísla pre ohlasovanie požiarov a iných mimoriadných udalosti.

Pre zvolávanie členov k mimoriadným udalostiam nám slúži zvolávací systém FIREPORT.