Správne použitie tiesňovej linky 112

Správne použitie tiesňovej linky 112

Na linku 112 treba volať v prípade:

 • požiaru budov, automobilov, lesa alebo iných objektov
 • prírodnej katastrofy
 • závažných dopravných nehôd
 • lúpežného prepadnutia či krádeže
 • ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 • ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak ste svedkom pokusu o samovraždu,
 • závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak bol niekto poranený elektrickým prúdom,
 • ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Na linku 112 sa nesmie volať v prípade:

 • ak chcete zistiť, či tiesňové volanie funguje,
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť,
 • ak sa chcete pobaviť,
 • ak sa chcete o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku, predpovedi počasia, apod.)

Zneužitie linky 112

Zneužitie linky 112 sa trestá finančnou pokutou až do výšky 1659 €, v prípade šírenia poplašnej správy hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Na Slovensku je až 90% všetkých hovorov na linku 112 neoprávnených. To má za následok preťaženie liniek a operátorov, čím klesá šanca na záchranu života pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Počas rozhovoru s operátorom treba odpovedať na niekoľko otázok, ktoré operátorovi pomáhajú čo najefektívnejšie zareagovať. V prvom rade treba uviesť čo sa stalo, kde sa to stalo a komu sa to stalo. Volajúci by mal takisto uviesť svoje meno, priezvisko a číslo, z ktorého telefonuje, aby sa s ním operátor vedel v prípade potreby opäť skontaktovať. Ak volajúca osoba presne nevie kde sa nachádza, pomôže operátorovi lokalizácia tiesňového volania.

Čo povedať operátorovi?

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom Vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

 • Čo sa stalo ? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
 • Kde sa to stalo ? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
 • Komu sa to stalo ? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
 • Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho. 

Povedzte zrozumiteľne kde treba poslať pomoc:

 • V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a pod.
 • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie i keď pomoc je už na ceste. Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.

 
Prečo práve 112?

Voľba čísel 1-1-2 je jednoduchšia v obtiažnych situáciách, napríklad v tme alebo v miestnosti plnej dymu. Ďalšou výhodou je, že číslo 112 je číslom tiesňového volania takmer v celej Európe, čím sa nielen približujeme vyspelým krajinám Európy, ale zároveň vychádzame v ústrety cudzincom na Slovensku, ktorí si už nemusia v núdzi zisťovať staršie čísla tiesňového volania.

Súčasné národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 zostávajú naďalej v platnosti.

Zdroj textu správne použitie tiesňovej linky: https://izs.estranky.sk/clanky/tiesnove-cislo-112/